A ZONTA CLUB SZOMBATHELY
1991 óta
KÉPVISEL – PÁRTFOGOL – SZOLGÁLTAT – TÁMOGAT

facebook icon gold

A ZONTA CLUB SZOMBATHELY

A I., II, III. és IV. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P S Z A B Á L Y A

 

I./ AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE:

 

Az egyesület neve: ZONTA CLUB SZOMBATHELY

 

A Club székhelye: 9700 Szombathely, Fő tér 17. II/8.

 

II./ AZ EGYESÜLET JELLEGE:

 

A Zonta Club Szombathely különböző foglalkozású nők egyesülete, amely politikai, vallási és faji kérdések tekintetében semleges.

 

III./ AZ ALAPÍTÁS CÉLJA:

 

1./ Tagjai egymás között ápolják és segítik az erős hivatástudat kialakítását, az egymás megsegítését, az egymás közti barátság kibontakoztatását és a magas fokú kritikai magatartás kifejlesztését.

 

2./ Általánosságban a nők jogi, gazdasági, hivatalbeli, politikai helyzetét javítják és egyes esetekben a szükséghez képest mindezekhez segítséget nyújt.

 

3./ Tagjainak érdeklődését hazánk jobbítása felé fordítja, együttműködve a hasonló célú szervezetekkel.

 

4./ Működnek a művészetek, az oktatás, a tudomány támogatásában, a gyermekek, a fiatalok és a családok segítésében, idős, beteg, fogyatékos emberek támogatásában, elemi csapáskor a kárt szenvedettek segítségében, a környezet védelmében.

 

5./ Segítik az országok között megértést és a jó akarat kialakítását.

 

6./ Kizárólagosan jótékony célokat szolgál.

 

7./ A club közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat, országgyűlési, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat és azt a jövőre nézve is kizárja.

 

8./ Az egyesület az 1997. évi CLVI. tv. 4. § alapján közhasznú szervezetként működik. Az egyesület az előbbi törvény 26. §-ban meghatározott következő közhasznú tevékenységeket végez

 

c/2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

c/4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

c/11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

c/12. emberi és állampolgári jogok védelme.

 

IV./ MEGVALÓSÍTÁSI ESZKÖZÖK:

 

1./ A club tagjai személyes közreműködésre vállalnak kötelezettséget, a club céljainak megvalósításában, - azzal a kötelezettséggel, hogy a club tagjai más Zonta szervezetekkel is kapcsolatot tartanak, beleértve a Zonta Nemzetközi Szervezet egész világra kiterjedő hálózatát.

 

2./ Anyagi eszközök tekintetében a club céljait szolgálják a tagsági díjak, a jótékonysági adományok, a rendezvényekből származó bevételek, örökségek és a club részére teendő alapítványok, valamint a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól kapott támogatás.

 

3./ Az egyesület nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.

 

V./ AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA:

 

Az egyesület költségvetés szerinti gazdálkodást folytat.

 

Minden gazdasági év január 1-jén kezdődik és december 31-ig tart.

 

Az egyesület befektetési tevékenységet nem kíván folytatni.

 

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Az egyesület éves bevétele nem haladja meg az 5.000.000 Ft-ot, amennyiben a jövőben meghaladná, kötelezettséget vállal a felügyelő szerv létrehozására.

 

VI./ AZ EGYESÜLET TAGSÁGA:

 

Az egyesület tagjai lehetnek:

 

1./ rendes tag,

2./ tiszteletbeli tag.

 

1./ Rendes tag:

 

Jó hírű és jellemű nők lehetnek, akik legalább idejük 60 %-át Vas megyében töltik és itt elismert munkát végeznek, - a háziasszonyokat is ideértve. A rendes tag állandó lakóhelyének Vas megyében kell lennie.

 

Az egyesületben minden foglalkozást és tevékenységi kört lehetőleg csak egy tag képvisel.

 

Amennyiben a rendes tag foglalkozása vagy tevékenységi köre megváltozik, megtartja a tag rendes tagságát.

 

2./ Tiszteletbeli tagság:

 

Tiszteletbeli tagság adható olyan különleges érdemeket szerzett nőknek, akik nem képviselnek foglalkozási csoportot, de lakóhelyük az egyesület működési területén van.

 

VII./ A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE:

 

Minden új tag felvételéhez egy rendes tag szóbeli javaslata szükséges, amelyben a javaslattevő ismerteti a jelölt érdemeit, eddigi tevékenységét, az ajánlás okát és indokát.

 

Amennyiben a vezetőség többsége ezzel egyetért, a jelöltet három összejövetelre meghívja.

 

A tagfelvétel kérdésében a vezetőség egyszerű szavazattöbbséggel dönt, annak elutasítása ellen a tagfelvételt kérő 30 napon belül panasszal fordulhat a közgyűléshez, amely a következő közgyűlésen köteles a panaszról dönteni.

 

Az egyesületi tagság kilépéssel, kizárással vagy törléssel szűnik meg.

 

A tagsági viszony kilépéssel a szándék írásbeli közlésével egyidejűleg szűnik meg.

 

Kizárni azt a tagot lehet, aki az egyesületi tagságra érdemtelen. Érdemtelen az egyesületi tagságra aki az egyesület célkitűzéseivel ellentétes tevékenységet folytat vagy magatartást tanúsít, illetve akinek életvitele a klub szellemiségével ellentétes. A kizárás előtt az érintett tagot meg kell hallgatni és lehetővé kell tenni számára, hogy védekezését előterjeszthesse.

 

A tag kizárását I. fokon a vezetőség, a vezetőség határozata elleni panasz esetén a közgyűlés mondja ki egyszerű szótöbbséggel. A panaszt 30 napon belül köteles a tag előterjeszteni. A kizárásról az érintett tagot írásban értesíteni kell.

 

A tagjegyzékből törölni kell azt a tagot, aki írásbeli felszólítás ellenére a tagdíj fizetési kötelezettségének 6 hónapon keresztül nem tesz eleget. A tag a tagjegyzékből történő törlés ellen a kizárásra vonatkozó szabályok szerint élhet jogorvoslattal.

 

VIII./ A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

 

A rendes tagok választó és választhatósági joggal rendelkeznek.

 

A tiszteletbeli tag választhatósági és választási joggal nem rendelkezik, - de a közgyűlésen vagy összejövetelen felszólalási és indítványozási joggal bír.

 

A tagok tagdíj fizetésére kötelesek, a tiszteletbeli tagok kivételével. A tagdíj évi mértékét a költségvetést megállapító közgyűlés minden évben külön-külön állapítja meg, figyelemmel a club nemzetközi tagdíjának fizetési kötelezettsége tagonkénti mértékére.

 

Minden tag köteles az egyesület tekintélyét óvni, annak rendezvényein részt venni.

 

IX./ AZ EGYESÜLET SZERVEZETE:

 

1./ A közgyűlés.

2./ A vezetőség.

 

1./ A közgyűlés.

 

A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve.

 

A közgyűlésen minden tag tagsági minőségére való tekintet nélkül részt vehet, azon felszólalhat és indítványokat tehet.

 

Minden rendes tagot a közgyűlésen egy szavazati jog illet.

 

A közgyűlés minden kérdésben határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

A közgyűlés elnöke az egyesület vezetőségének elnöke.

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

- az elnök, a vezetőség és a tisztségviselők megválasztása,

- az évi költségvetés megállapítása,

 

- az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása,

- a tagok felvétele,

- a tagok kizárása,

- a tagok kizárása körében előterjesztett panasz elbírálása,

- az alapszabály módosítása,

- az egyesület felszámolása, megszűnésének kimondása, ebben az esetben a vagyonfelhasználás módjáról való döntés,

- az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása,

- a közhasznú szervezet működésének szolgáltatása igénybevétele módjának és beszámolói közlésének nyilvánosságra hozatalának megállapítása,

- minden olyan ügy, amelyet a jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy a közgyűlés saját elhatározásából kizárólagos hatáskörébe von.

 

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (a Ptk. 685. § b/ pont), élettársa, továbbiakban együtt hozzátartozó a határozat alapján

 

a/ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b/ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott jelen okirat szerinti célok szerinti juttatás.

 

A közgyűlést évenként legalább kétszer össze kell hívni.


A közgyűlésre a tagokat ajánlott levélben a napirend egyidejű közlésével úgy kell meghívni, hogy a meghívó a közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal korábban megérkezzen a címzetthez. A meghívót az elnök küldi meg és a korábbi közgyűlés döntése és ajánlása alapján állapítja meg a napirendi pontokat.

 

A közgyűlést a vezetőség vagy 3 tag indítványára is össze kell hívni, utóbbi esetben az elnöknek megküldött napirendet tartalmazó tagsági indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül a változatlan napirenddel kell megtartani.

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

 

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, akkor a 15 napon belül ismételten változatlan napirend mellett összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha erre a figyelmet a meghívóban felhívták.

 

Az egyesület közgyűlései nyilvánosak, egyes napirendi pontjai zárttá tehetők, ha annak nyilvánossága a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével mások személyiségi jogait sértené.

 

Az egyesület közgyűléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely évente újrakezdett sorszámozással folyamatosan tartalmazza a közgyűlési határozatokat. A határozatokat ezen túl a Határozatok Könyvébe sorszámozással be kell vezetni. Annak pontosan tartalmaznia kell, illetve abból ki kell tűnnie a közgyűlési határozatok, döntések tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának, ha lehetséges személyének.

 

A közgyűlésen hozott határozatokat, döntéseket az érintetteknek közvetlenül írásbeli tájékoztatással, illetve ha jellege ezt megkívánja az egyesület web lapján 8 napon belül a titkár hozza tudomására, www.zonta-szombathely.hu

 

 

 

Az egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módjáról, valamint beszámolói közléséről az egyesület az internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

www.zonta-szombathely.hu

 

 

2./ A vezetőség.

 

A vezetőség elnökből, elnökhelyettesből, titkárból és pénztárosból áll.

 

A vezetőséget a közgyűlés kétévi időtartamra nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel választja.

 

a/ Az elnök irányítja az egyesület munkáját, vezeti az egyesület közgyűlését, irányítja a két közgyűlés közötti időszakban a vezetőséget, képviseli az egyesületet harmadik személyek felé és a hatóságok előtt.

 

b/ Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt, a vezetőség vagy a közgyűlés által rá kirótt feladatokat végrehajtja.

 

c/ A titkár szervezi és végzi az egyesület adminisztrációját, vezeti a közgyűlési és a vezetőségi jegyzőkönyveket, gondoskodik a tagnyilvántartás naprakész állapotáról.

 

d/ A pénztáros őrködik az egyesület vagyona felett, elkészíti az évi költségvetést, az évi pénzügyi beszámolót, megállapítja az egyesület vagyoni helyzetét és az éves elszámolást a közgyűlés elé terjeszti.

 

A vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b/ pont), élettársa, továbbiakban együtt hozzátartozó a határozat alapján

 

a/ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b/ bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott jelen okirat szerinti célok szerinti juttatás.

 

A vezetőség feladata és hatásköre:

 

Az egyesület tevékenységének irányítása

 

a/ közgyűlés előkészítése és összehívása

b/ az egyesület éves munkatervének, költségvetésének kidolgozása

c/ az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek felkutatása és biztosítása

d/ döntés a tiszteletbeli tagi cím adományozásáról

e/ az egyesület tagjairól nyilvántartás vezetése

f/ a tag felvétele és kizárása

g/ az egyesület tagjairól nyilvántartás vezetése.

A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A vezetőség akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van, szavazategyenlőség esetén az a határozat érvényes, amelyre az elnök adta szavazatát.

 

A vezetőség ülései nyilvánosak, egyes napirendi pontjai zárttá tehetők, ha annak nyilvánossága mások személyiségi jogait sértené a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével.

 

A vezetőség évente legalább 1 alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik,, melyre az elnök a napirend megjelölésével írásban az ülést megelőző 8 nappal hívja meg a tagokat. Az üléseiről jegyzőkönyvet vezet, amely évente újrakezdett sorszámozással folyamatosan tartalmazza a vezetőségi határozatokat. A határozat ezentúl a Határozatok Könyvébe sorszámozással be kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést támogató, ellenző, illetve szavazásnál tartózkodók számarányát.

 

A vezetőség döntéseit az egyesület tagságával a döntést követő közgyűlésen nyilvánosan szóban ismertetni kell, míg külső személyt vagy szervezetet érintő döntést az érintettekkel 8 napon belül a titkár írásban közli. A vezetőségi határozatokat a WEB oldalon nyolc napon belül köteles nyilvánosságra hozni www.zonta-szombathely.hu.

 

 

Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett minden iratot az egyesület titkára helyez el a meghozatal dátumának megfelelő sorrendben az egyesület irattárában.

 

Az iratokba való betekintést a mindenkori elnök a lakhelyén biztosítja.

 

Az egyesület működése nyilvános, szolgáltatása igénybevétele nyilvános pályázat útján lehetséges, mely a megyei napilapban valamint a városi hetilapban (Vas Népe, Savaria Fórum) kerül közzétételre, illetve a támogatni kívánt szervek, szervezetek és személyek felé írásbeli felhívással történik.

 

Az egyesület a közhasznú tevékenységéről szóló beszámolóit egyrészt a mindenki által látogatható egyesületi rendezvényen, illetve a Zonta Club weblapján, www.zonta-szombathely.hu hozza nyilvánosságra.

 

3./ Összeférhetetlenségi szabályok:

 

A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló tv. szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

X./ AZ EGYESÜLET IDŐTARTAMA:

 

Az alapító tagok a Zonta Club Egyesület Szombathely határozatlan időtartamú egyesületként alapították.

 

Az egyesület megszűnik, ha

- feloszlatását, illetve más társadalmi szervezettel vagy egyesülettel való egyesülését a közgyűlését 2/3-os többséggel kimondja,

- az arra jogosult szerv feloszlatja, vagy

- megszűnését megállapítja.

 

Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni, de az kizárólag valamely humanitárius célra használható fel.

 

 

Jelen I., II., III. és IV. módosítással egységes alapszabályt a tagok a Zonta Club 2010.december hó 13. napján tartott közgyűlésén elfogadták.

 

 

 

Szombathely, 2010.december. hó 13. napján.

 

 

...........................................

Lakos Józsefné

ELNÖK

ZONTA CLUB SZOMBATHELY